MILITÆRPOLITIFORENINGEN I DANMARKLOKALFORENING  KØBENHAVN

 

 

 

Bestyrelsen   Skyttelaug    Vedtægter          NETOP NU       Tilbageblik   Fotoarkiv   Indmeldelse   MP-Danmark   Find din Kammarat

Kapitel I: Navn og hjemsted:

 

§ 1. Lokalforeningens navn:

 

"MILITÆRPOLITIFORENINGEN I DANMARK, LOKALFORENING KØBENHAVN".

 

§ 2.

Lokalforeningens virkeområde er Region VI, der består af Københavns og Frederiksberg kommuner samt Københavns, Frederiksborg og Roskilde amter.

 

Kapitel II: Formål:

 

§ 3.

Lokalforeningens formål er i samarbejde med Hovedforeningen at samle hjemsendt og tjenestegørende personel af militærpolitiet, for derigennem og på anden måde at skabe, vedligeholde og styrke sammenholdet og kammeratskabet.

Stk. 2. Foreningen tager sig ikke af sager, der er af tjenstlig eller politisk karakter.

 

Kapitel III: Medlemmer:

 

§ 4.

Medlem af Lokalforeningen er enhver, der er medlem af Hovedforeningen og bosiddende i Lokalforeningens virkeområde.

Stk. 2. Endvidere er enhver der betaler kontingent, at betragte som aktivt medlem. Sådanne kan være bosiddende udenfor Lokalforeningens virkeområde.

 

§ 5.

Æresmedlemmer af Lokalforeningen er de æresmedlemmer af Hovedforeningen, der er bosiddende i Lokalforeningens område.

 

§ 6.

Skyttelaug og andre interessegrupper, som tilslutter sig Lokalforeningens formål jf. § 3, der som medlemmer har de samme som Lokalforeningen jf. § 4, som virker i overensstemmelse med lokalforeningens ånd og bestemmelser, som har fået sine love godkendt af Lokalforeningens bestyrelse og fået optagelsen vedtaget på generalforsamlingen, kan optages under Lokalforeningen og gennem denne søge om tilskud hos Hovedbestyrelsen.

Stk. 2. Lokalforeningen har optaget Skyttelauget i foreningen i 1978. Nye love for Skyttelauget er vedtaget på generalforsamlingen 26. marts 1980 og er vedlagt som bilag til dette lovkompleks.

 

Kapitel IV: Generalforsamling:

 

§ 7.

Generalforsamlingen er Lokalforeningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

 

§ 8.

Indvarsling til generalforsamlingen sker gennem "Det Røde Betræk" med en angivelse af dagsorden. Indvarslingen skal være medlemmerne i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdes.

 

§ 9.

Generalforsamlingen består af bestyrelsen, æresmedlemmer, alle medlemmer bosiddende i området samt andre indmeldte kontingentbetalere.

 

§ 10.

Hvert medlem har på generalforsamlingen én stemme, der kan stemmes med fuldmagt, dog således, at hvert fremmødt medlem højest kan afgive 5 stemmer foruden sin egen.

Stk. 2. For at være gyldig på generalforsamlingen skal fuldmagten, inden generalforsamlingens begyndelse, godkendes af bestyrelsen.

Stk. 3. Fuldmagt efter stk. 1. skal være en generalfuldmagt eller nøje specificeret, hvilken fuldmagt den giver fuldmagtshaver.

 

§ 11.

Ændringer i foreningens love jf. § 13, stk. 3. er vedtaget, når forslaget er godkendt af repræsentantskabet, og 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne, herunder også blanke, stemmer er for ændringen.

Stk. 2. Andre afstemninger end de i stk. 1. nævnte afgøres ved simpelt stemmeflertal.

 

§ 12.

Dirigenten indleder med at konstatere, hvorvidt generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Dirigenten fastsætter afstemningsmetoden ved afstemninger. Dog skal afstemninger på begæring være skriftlige.

 

§ 13.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i første halvdel af marts måned.

Stk. 2. Dens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning for det forløbne år.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af:

a) Formand i ulige år/Kasserer i lige år

b) 1 Bestyrelsesmedlem i ulige år/2 Bestyrelsesmedlemmer i lige år.

c) 2 Bestyrelsessuppleanter

d) 2 Revisorer

e) 1 Revisorsuppleant

f) 2 Repræsentantskabsmedlemmer

g) 1 Repræsentantskabssuppleant

h) 1 Skyttelaugsformand

i)  1 Fanebærer

Stk. 3. Indkomne forslag jf. stk. 2. pkt. 4. skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse for at blive behandlet. Lovforslag skal dog være i hænde senest 1. februar og skal straks forelægges bestyrelsen.

 

§ 14.

Bortset fra forslag til lovændringer kan forslag, fremsat på generalforsamlingen, behandles og vedtages, såfremt 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslagets fremsættelse.

 

§ 15.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen eller hovedbestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 15 af Lokalforeningens medlemmer skriftligt begærer det ved angivelse af forhandlingsemne. I sidstnævnte tilfælde er bestyrelsen forpligtet til at sammenkalde generalforsamlingen efter reglerne i § 8, således at den kan mødes senest på 2 måneders dagen for begæringen.

 

Kapitel V: Bestyrelsen:

 

§ 16. 

Bestyrelsen består af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Formanden og 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år. Kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. Alle vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen leder den daglige virksomhed i lokalforeningen under ansvar overfor generalforsamlingen.

 

§ 17.

Lokalforeningens formand er bestyrelsens formand og indkalder til dennes møder. Formanden er pligtig til at indkalde til bestyrelsesmøde, når 2 af bestyrelsens medlemmer ønsker det.

 

§ 18.

Bestyrelsen konstituerer sig på første møde efter generalforsamlingen med næstformand, sekretær og referent til "Det Røde Betræk". Under formandens forfald træder næstformanden i et og alt i formandens sted. Bestyrelsens sammensætning og konstituering meddeles snarest i "Det Røde Betræk".

 

§ 19.

Bliver en bestyrelsespost ledig i funktionsperioden, indtræder den på generalforsamlingen først valgte suppleant. Er der ikke flere suppleanter, supplerer bestyrelsen sig selv med et nyt medlem, dog således, at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal være valgt af generalforsamlingen.

Stk. 2. Bliver formandsposten ledig i funktionsperioden, overtager næstformanden posten og bestyrelsen konstituerer sig på ny.

 

§ 20.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når alle medlemmer er indkaldt til møde, og mindst 3 er mødt. Alle bestyrelsens beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

§ 21.

Formanden påser, at lokalforeningens kassebog og forhandlingsprotokol er forsvarlig førte.

 

Kapitel VI: Repræsentantskabsmedlemmer:

 

§ 22. 

Lokalforeningen repræsenteres af 5 personer, som ikke i forvejen har tillidshverv som bestyrelsesmedlem i hovedbestyrelsen eller som redaktør af Det Røde Betræk.

Repræsentantskabsmedlemmerne skal bestå af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fra lokalforeningen.

 

§ 23.

De 5 repræsentantskabsmedlemmer er forpligtede til at føre de af generalforsamlingen vedtagne forslag/forhold frem på repræsentantskabsmødet og stemmer for generalforsamlingens beslutning uden hensyn til egne meninger.

 

§ 24.

Under hensyntagen til § 22 og § 23 vælges repræsentanterne som anført i dagsordenens § 13 stk. 2 pkt. 5 f.

 

§ 25.

De af repræsentantskabets valgte hovedbestyrelsesmedlemmer, som er medlemmer af Lokalforening København, er frit stillet med hensyn til afstemning ved repræsentantskabsmødet.

 

§ 26.

Lokalforeningens bestyrelse koordinerer transport, ophold og fortæring m.v. for alle personer, der er berettigede til at stemme under repræsentantskabsmødet, samt koordinerer transport for øvrige medlemmer, der ønsker at deltage på repræsentantskabsmødet.

 

Kapitel VII: Regnskab:

 

§ 27.

Lokalforeningens regnskabsår er kalenderåret.

 

§ 28.

De af generalforsamlingen valgte revisorer udøver en grundig og kritisk revision og kontrollerer regnskabsføringen.

 

§ 29.

Der reviderede regnskab skal være formanden i hænde senest den 15. februar.

 

Kap. VIII: Medlemsblad:

 

§ 30.

Lokalforeningen udsender gennem "Det Røde Betræk" og ved særskilte skrivelser meddelelser til medlemmerne.

 

Kapitel IX: Ophævelse:

 

§ 31.

Under krigsforhold, mobilisering eller lignende forhold kan lokalforeningens arbejde midlertidigt indstilles efter bestyrelsens eller hovedbestyrelsens beslutning.

 

§ 32.

Ophævelse af lokalforeningen kan kun ske, når forslag herom jf. § 13 stk. 4 er vedtaget af 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte og derefter vedtaget af 4/5 af stemmerne på en ekstraordinær generalforsamling. Denne afholdes tidligst 1 måned og senest 6 måneder efter den første generalforsamling og har ophævelse som eneste pkt. på dagsordenen.

Stk. 2. Ved lokalforeningens ophævelse efter stk. 1. overgår dens eventuelle formue og aktiver i øvrigt til hovedforeningen.

 

§ 33.

Denne lov, der er godkendt af hovedbestyrelsen, er vedtaget på generalforsamlingen den 26. marts 1980 og træder i kraft ved dennes afslutning.

Ændret ved generalforsamlingen den 10. marts 1994.

 

LOV FOR MILITÆRPOLITIFORENINGEN'S SKYTTELAUG.

 

§ 1.

Foreningens navn er "Militærpolitiforeningen's Skyttelaug, København”. Dens hjemsted er København.

 

§ 2.

Skyttelauget er en del af Lokalforening København under Militærpolitiforeningen i Danmark (MP-foreningen).

 

§ 3.

Medlem af  Skyttelauget er ethvert medlem af  MP-foreningen indenfor Lokalforening København´s område. Som aktivt medlem henregnes ethvert medlem, der i den forløbne sæson har deltaget i mindst en skydning.

 

§ 4.

Ethvert medlem af MP-foreningen kan deltage i Skyttelauget´s arrangementer/skydninger, dog ikke pokal/konkurrenceskydninger, hvor særlige skydereglementer er gældende.

 

§ 5.

Alene medlemmer, der har deltaget i mindst 5 af Skyttelauget´s forudgående skydninger i den igangværende sæson (1. september - 30 juni), kan deltage i konkurrencer om de udsatte præmier/pokaler.

 

§ 6.

Der erlægges ikke særskilt kontingent til Skyttelauget.

 

§ 7.

Skyttelauget´s højeste myndighed er Lokalforening Københavns´s generalforsamling. Beretning fra skydeledelsen indgår i generalforsamlingens formandsberetning.

 

§ 8.

Lokalforening København udpeger på sin ordinære generalforsamling den daglige ledelse af Skyttelauget med en skydeleder og to skydelederassistenter.

 

§ 9.

Al konkurrenceskydning skal foregå fritstående uden anlæg, d.v.s., uden fast støtte med skulder, arm, knæ og/eller hofte.

 

§ 10.

Hvis 2 eller flere skytter opnår samme antal point i en præmieskydning, har den vundet, der har flest og/eller bedste 10´ere og derefter, hvis nødvendigt, flest 9´ere o.s.v.

 

§ 11.

Hvis en skytte er forhindret i at møde op, så han har mulighed for at opnå de 5 skydninger, der skal til for at deltage i præmie/pokalskydninger, kan han afgive op til 3 serier pr. skydeaften.

 

§ 12.

“Old boys” skytter (over 60 år) kan skyde i en selvstændig skydning med fast anlæg, sideløbende med den ordinære serieskydning. Ved alle andre præmie/pokalskydninger er de almindelige skydereglementer gældende.

 

§ 13.

Gæsteskytter eller skytter, der har mindre end 5 skydninger inden juleskydningen, betaler et merbeløb, nærmere fastsat af skydeledelsen, dog maximalt det dobbelte af, hvad de aktive betaler, for at deltage i juleskydningen med efterfølgende spisning. Undtagelser fra denne paragraf kan i specielle tilfælde vedtages af skydeledelsen.

 

§ 14.

Skyttelauget´s regnskab er en del af Lokalforening København´s regnskab, men føres selvstændigt af Skyttelauget´s skydeleder med ansvar overfor Lokalforening København .

 

§ 15.

Da Militærpolitiforeningen i Danmark, Lokalforening København er berettiget til at give våbenpåtegning, er Militærpolitiforeningen i Danmark, Lokalforening Københavns bestyrelse forpligtiget til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde påtegningen over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, uanset årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

 

§ 16.

Skyttelauget´s love træder i kraft efter den ordinære generalforsamling i Lokalforening København den 16. marts 1995 og indgår som lovkompleks i Lokalforening København´s love og bestemmelser.

 

§ 17.

Dette lovkompleks afløser lovene fra 8. marts 1989.

 

BLIVENDE BESTEMMELSER FOR PRÆMIE OG POKALSKYDNING I MILITÆRPOLITIFORENINGEN I DANMARK, LOKALFORENING KØBENHAVN´S SKYTTELAUG.

 

SÆRLIGE BESTEMMELSE FOR 6 MM RIFFELSKYDNING PÅ 15 METER BANE.

 

§ 1.

Årets mesterskab afgøres på grundlag af skytternes opnåede resultater til selve mesterskabsskydningen, der afslutter vintersæsonen (medio april), og hvor der afgives 20 gældende skud tillagt summen af de i sæsonen's løb af skytten opnåede 5 bedste serier á 15 gældende skud. Skytter, der har afgivet færre end 5 serier, kan til mesterskabet alene medtage summen af de afgivne serier.

 

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR 6 MM PISTOLSKYDNING PÅ 15 METER BANE.

 

§ 2.

Årets mesterskab afgøres på grundlag af skytternes opnåede resultater til selve mesterskabsskydningen, der afslutter vintersæsonen (medio april), og hvor der afgives 10 gældende skud tillagt summen af de i sæsonen's løb af skytten opnåede 5 bedste serier á 10 gældende skud. Skytter, der har afgivet færre end 5 serier, kan til mesterskabet alene medtage summen af de afgivne serier.

 

§ 3.

Skydestilling: Fritstående - 1 eller 2 håndsfatning - frit valg.

 

§ 4.

Der skydes efter 10-delt ringskive nummer 32.

 

§ 5.

Der afgives 10 gældende skud, der tæller opad.

 

§ 6.

Der udsættes en mesterskabspokal + en anden præmie.

 

§ 7.

Ved pointlighed eller andre tvivlsspørgsmål gælder samme regler, som nævnt i Skyttelauget´s øvrige skydereglementer.

 

§ 8.

Nærværende skydereglement for 6 MM PISTOLSKYDNING på 15 meter bane er vedtaget af den siddende skydeledelse i september 1991.

 

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR 9 MM PISTOLSKYDNING PÅ 25 METER BANE.

 

§ 9.

Årets mesterskab afgøres på grundlag af skytternes  opnåede resultat til selve mesterskabsskydningen, der afslutter sæsonen (maj/juni), og der afgives 1 A-serie (10 præcisionsskud mod 10-delt ringskive) tillagt summen af de i sæsonen´s løb af skytten opnåede 2 bedste A-serier samt 2 bedste B-serier. Skytter, der har afgivet færre end 2 A-serier og 2 B-serier, kan til mesterskabet alene medtage summen af de afgivne serier. Aftener med pistolskydninger annonceres i hvert enkelt tilfælde overfor Skyttelauget´s betalende medlemmer, og der gives disse aftener, såvidt muligt, medlemmerne mulighed for at afgive såvel A-serier og B-serier.

 

§ 10.

Nærværende bestemmelser om 9 mm pistolskydning på 25 meter bane er vedtaget den 17. august 1981 og har gyldighed fra sæsonens start september 1981.

 

 

Med MP-hilsen fra

Lokalforening København.