MILITÆRPOLITIFORENINGEN I DANMARKLOKALFORENING  KØBENHAVN

 

 

 

Bestyrelsen   Skyttelaug    Vedtægter          NETOP NU       Tilbageblik   Fotoarkiv   Indmeldelse   MP-Danmark   Find din Kammerat

Kapitel I: Navn og hjemsted:

 

§ 1. Lokalforeningens navn:

 

"MILITÆRPOLITIFORENINGEN I DANMARK, LOKALFORENING KØBENHAVN".

 

§ 2.

Lokalforeningens virkeområde er Region VI, der består af Københavns og Frederiksberg kommuner samt Københavns, Frederiksborg og Roskilde amter.

 

Kapitel II: Formål:

 

§ 3.

Lokalforeningens formål er i samarbejde med Hovedforeningen at samle hjemsendt og tjenestegørende personel af militærpolitiet, for derigennem og på anden måde at skabe, vedligeholde og styrke sammenholdet og kammeratskabet.

Stk. 2. Foreningen tager sig ikke af sager, der er af tjenstlig eller politisk karakter.

 

Kapitel III: Medlemmer:

 

§ 4.

Medlem af Lokalforeningen er enhver, der er medlem af Hovedforeningen og bosiddende i Lokalforeningens virkeområde.

Stk. 2. Endvidere er enhver der betaler kontingent, at betragte som aktivt medlem. Sådanne kan være bosiddende udenfor Lokalforeningens virkeområde.

 

§ 5.

Æresmedlemmer af Lokalforeningen er de æresmedlemmer af Hovedforeningen, der er bosiddende i Lokalforeningens område.

 

§ 6.

Skyttelaug og andre interessegrupper, som tilslutter sig Lokalforeningens formål jf. § 3, der som medlemmer har de samme som Lokalforeningen jf. § 4, som virker i overensstemmelse med lokalforeningens ånd og bestemmelser, som har fået sine love godkendt af Lokalforeningens bestyrelse og fået optagelsen vedtaget på generalforsamlingen, kan optages under Lokalforeningen og gennem denne søge om tilskud hos Hovedbestyrelsen.

Stk. 2. Lokalforeningen har optaget Skyttelauget i foreningen i 1978. Nye love for Skyttelauget er vedtaget på generalforsamlingen 26. marts 1980 og er vedlagt som bilag til dette lovkompleks.

 

Kapitel IV: Generalforsamling:

 

§ 7.

Generalforsamlingen er Lokalforeningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

 

§ 8.

Indvarsling til generalforsamlingen sker gennem "Det Røde Betræk" med en angivelse af dagsorden. Indvarslingen skal være medlemmerne i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdes.

 

§ 9.

Generalforsamlingen består af bestyrelsen, æresmedlemmer, alle medlemmer bosiddende i området samt andre indmeldte kontingentbetalere.

 

§ 10.

Hvert medlem har på generalforsamlingen én stemme, der kan stemmes med fuldmagt, dog således, at hvert fremmødt medlem højest kan afgive 5 stemmer foruden sin egen.

Stk. 2. For at være gyldig på generalforsamlingen skal fuldmagten, inden generalforsamlingens begyndelse, godkendes af bestyrelsen.

Stk. 3. Fuldmagt efter stk. 1. skal være en generalfuldmagt eller nøje specificeret, hvilken fuldmagt den giver fuldmagtshaver.

 

§ 11.

Ændringer i foreningens love jf. § 13, stk. 3. er vedtaget, når forslaget er godkendt af repræsentantskabet, og 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne, herunder også blanke, stemmer er for ændringen.

Stk. 2. Andre afstemninger end de i stk. 1. nævnte afgøres ved simpelt stemmeflertal.

 

§ 12.

Dirigenten indleder med at konstatere, hvorvidt generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Dirigenten fastsætter afstemningsmetoden ved afstemninger. Dog skal afstemninger på begæring være skriftlige.

 

§ 13.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i første halvdel af marts måned.

Stk. 2. Dens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning for det forløbne år.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af:

a) Formand i ulige år/Kasserer i lige år

b) 1 Bestyrelsesmedlem i ulige år/2 Bestyrelsesmedlemmer i lige år.

c) 2 Bestyrelsessuppleanter

d) 2 Revisorer

e) 1 Revisorsuppleant

f) 2 Repræsentantskabsmedlemmer

g) 1 Repræsentantskabssuppleant

h) 1 Skyttelaugsformand (Skyttelauget sat i bero ved generalforsamlingsbeslutning af
    14.03.2019)

i)  1 Fanebærer

Stk. 3. Indkomne forslag jf. stk. 2. pkt. 4. skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse for at blive behandlet. Lovforslag skal dog være i hænde senest 1. februar og skal straks forelægges bestyrelsen.

Stk. 4. Såfremt ekstraordinære forhold - force majeure - som f. eks. Covid 19 i 2020/2021

forhindrer afholdelse af den ordinære generalforsamling i første halvdel af marts måned,

er bestyrelsen berettiget til uden varsel at aflyse den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen skal - samtidig med aflysningen - indkalde til en ekstraordinær

generalforsamling til afholdelse i april måned samme år virtuelt med dagsorden som i

vedtægternes § 13 stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling afvikles efter - af bestyrelsen – fastlagte retningslinjer.

 

§ 14.

Bortset fra forslag til lovændringer kan forslag, fremsat på generalforsamlingen, behandles og vedtages, såfremt 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslagets fremsættelse.

 

§ 15.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen eller hovedbestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 15 af Lokalforeningens medlemmer skriftligt begærer det ved angivelse af forhandlingsemne. I sidstnævnte tilfælde er bestyrelsen forpligtet til at sammenkalde generalforsamlingen efter reglerne i § 8, således at den kan mødes senest på 2 måneders dagen for begæringen.

 

Kapitel V: Bestyrelsen:

 

§ 16. 

Bestyrelsen består af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Formanden og 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år. Kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. Alle vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen leder den daglige virksomhed i lokalforeningen under ansvar overfor generalforsamlingen.

 

§ 17.

Lokalforeningens formand er bestyrelsens formand og indkalder til dennes møder. Formanden er pligtig til at indkalde til bestyrelsesmøde, når 2 af bestyrelsens medlemmer ønsker det.

 

§ 18.

Bestyrelsen konstituerer sig på første møde efter generalforsamlingen med næstformand, sekretær og referent til "Det Røde Betræk". Under formandens forfald træder næstformanden i et og alt i formandens sted. Bestyrelsens sammensætning og konstituering meddeles snarest i "Det Røde Betræk".

 

§ 19.

Bliver en bestyrelsespost ledig i funktionsperioden, indtræder den på generalforsamlingen først valgte suppleant. Er der ikke flere suppleanter, supplerer bestyrelsen sig selv med et nyt medlem, dog således, at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal være valgt af generalforsamlingen.

Stk. 2. Bliver formandsposten ledig i funktionsperioden, overtager næstformanden posten og bestyrelsen konstituerer sig på ny.

 

 

 

 

§ 20.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når alle medlemmer er indkaldt til møde, og mindst 3 er mødt. Alle bestyrelsens beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

§ 21.

Formanden påser, at lokalforeningens kassebog og forhandlingsprotokol er forsvarlig førte.

 

Kapitel VI: Repræsentantskabsmedlemmer:

 

§ 22. 

Lokalforeningen repræsenteres af 5 personer, som ikke i forvejen har tillidshverv som bestyrelsesmedlem i hovedbestyrelsen eller som redaktør af Det Røde Betræk.

Repræsentantskabsmedlemmerne skal bestå af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fra lokalforeningen.

 

§ 23.

De 5 repræsentantskabsmedlemmer er forpligtede til at føre de af generalforsamlingen vedtagne forslag/forhold frem på repræsentantskabsmødet og stemmer for generalforsamlingens beslutning uden hensyn til egne meninger.

 

§ 24.

Under hensyntagen til § 22 og § 23 vælges repræsentanterne som anført i dagsordenens § 13 stk. 2 pkt. 5 f.

 

§ 25.

De af repræsentantskabets valgte hovedbestyrelsesmedlemmer, som er medlemmer af Lokalforening København, er frit stillet med hensyn til afstemning ved repræsentantskabsmødet.

 

§ 26.

Lokalforeningens bestyrelse koordinerer transport, ophold og fortæring m.v. for alle personer, der er berettigede til at stemme under repræsentantskabsmødet, samt koordinerer transport for øvrige medlemmer, der ønsker at deltage på repræsentantskabsmødet.

 

Kapitel VII: Regnskab:

 

§ 27.

Lokalforeningens regnskabsår er kalenderåret.

 

§ 28.

De af generalforsamlingen valgte revisorer udøver en grundig og kritisk revision og kontrollerer regnskabsføringen.

 

§ 29.

Der reviderede regnskab skal være formanden i hænde senest den 15. februar.

 

Kap. VIII: Medlemsblad:

 

§ 30.

Lokalforeningen udsender gennem "Det Røde Betræk" og ved særskilte skrivelser meddelelser til medlemmerne.

 

Kapitel IX: Ophævelse:

 

§ 31.

Under krigsforhold, mobilisering eller lignende forhold kan lokalforeningens arbejde midlertidigt indstilles efter bestyrelsens eller hovedbestyrelsens beslutning.

 

§ 32.

Ophævelse af lokalforeningen kan kun ske, når forslag herom jf. § 13 stk. 4 er vedtaget af 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte og derefter vedtaget af 4/5 af stemmerne på en ekstraordinær generalforsamling. Denne afholdes tidligst 1 måned og senest 6 måneder efter den første generalforsamling og har ophævelse som eneste pkt. på dagsordenen.

Stk. 2. Ved lokalforeningens ophævelse efter stk. 1. overgår dens eventuelle formue og aktiver i øvrigt til hovedforeningen.

 

§ 33.

Denne lov, der er godkendt af hovedbestyrelsen, er vedtaget på generalforsamlingen den 26. marts 1980 og træder i kraft ved dennes afslutning.

Ændret ved generalforsamlingen den 10. marts 1994, ved generalforsamlingen d. 14. marts 2019 og generalforsamlingen af 11. marts 2021 og godkendt på Repræsentantskabsmøder 27. april 2019 henholdsvis 19. juni 2021.

 

LOV FOR MILITÆRPOLITIFORENINGEN'S SKYTTELAUG.

 

Skyttelauget er stillet i bero i henhold til beslutning af 06.11.2018 af bestyrelsen i Lokalforening København, og det er bekræftet af Foreningens generalforsamling d. 14. marts 2019.

 

 

 

 

 

Hellerup, den 01. september 2021

 

 

 

………............................              …………………………..             ……………………………

Ole Vilner, formand                     Tom Thomasen, næstformand        Erik Rasmussen, kasserer

 

 

 

 

…………………………               …………………………..          

Kurt Mehlsen, sekretær                 Kaare Knudsen, bestyrelses-          

                                                       medlem